1. Ukara tanduk yaiku ukara sing jejere nglakoake pakaryan

Tuladha :

–    Ibu tindak dhateng peken

–         Bapak maos koran

–         Eyang nembe tilem

–         Adhik mangan roti

2. Ukara tanggap yaiku ukara sing jejere dikenani pakaryan

Tuladha :          –    Lombok dipethik simbah

–         Roti dipangan adik

–         Pelem dijupuk Parjo

–         Kopi dingunjuk Pakdhe

3. Tuladha tembung aran (kata benda) :

– Meja

– Kursi

– Gelas

– Piring

4. Tuladha tembung Kriya (kata kerja) :

– Mangan

– Turu

– Sinau

– Dolan

5. Tuladha tembung ancer-ancer (kata depan) :

– Ing

– Saka

– Menyang

– Yen

6. Tuladha tembung wilangan (kata bilangan) :

– Bawang    → Sasiyung

– Gedhang   → Salirang

– Gula            → Setangkep

– Kertas       → Sasuwek

7. Tuladha tembung kaanan (kata sifat) :

– Sabar

– Brangasan

– Wicaksana

– Waspada

8. Tuladha tembung sesulih (kata ganti) :

– Aku

– Kula

– Kowe

– Sampeyan

9. Tuladha tembung panggandheng (kata sambung) :

– Lan

– Utawa

– Sing

– Karo

10. Tuladha tembung panyilah (kata sandhang) :

– Sang

– Hyang

– Kyai

– Kanjeng

11. Tembung camboran wutuh : Tembung kang anggotane kalebu tembung

Camboran wudhar karo camboran tunggal.

Tuladha          : Meja Kursi, Naga sari, Bibit kawit, Bapa biyung

12. Tembung camboran tugel : Ana tembung sing diwancah

Tuladha          : dhelik        → gedhe cilik

Barbeh      → bubar kabeh

Bangjo      → abang ijo

Nasgithel  → panas legi kenthel

13. Tembung camboran tunggal : Tembung loro sing bedha tegese, dikanggo

bebarengan, nanging nuwuhake teges

anyar.

Tuladha : Naga sari, Semar mendhem, Randha royal, Plinteng Semar

14. Tembung camboran wudhar : tembung loro sing bedha tegese, dikanggo

bebarengan, nanging tegese tetep.

Tuladha : Meja kursi, Pager wesi, Pager kayu, Sawo mateng

15. Tembung saroja : Tembung kang padha tegese digandheng dadi siji.

Tuladha          : – adi luhung

–         amis bacin

–         babak bundhas

–         campur adhuk

16. Tembung Garba : Tembung loro sing digandheng, nanging suda wandane

Tuladha          : – Aneng     → ana         +  ing

– Dupyarsa         → dupi       +  arsa

– Jiwangga → jiwa        +  angga

– maharsi  → maha      +  resi

17. Tembung Entar : Tembung kang tegese ora salugune

Tuladha          : – Abang kupinge = nesu

– Adol kringet     = nyambut gawe

– Cilik atine        = kuwatir, jirihan

– Jembar polatane        = pinter

18. Paribasan : Unen-unen kang ajeg panggone, mawa teges entar, lan ora

ngemu surasa pepindhan.

Tuladha          : – Nyolong pethek                   = Ora cocog karo pangirane

– Kepara-kepere           = Pangedume ora padha

– Kepluk ora tombok   = Ngrasakake senenge ora cucul wuragad

– Ketula-tula ketali       = Tansah nandang sengsara

19. Bebasan         : Unen-unen ajeg kang ngemu surasa pepindhan.

Tuladha          : – Nututi layangan pedhot      = Mbudidaya baline kahanan kang

wis ora becik.

– Ora ganja ora anus              = Wong kang rupa lan tumindak ala

– Mban cindhe, mban siladan = Pangrengkuhe ora padha.

– Dudu berase ditempurake   = Nyambung rembung sing ora

cocog karo bakuning rembung.

20. Saloka  : Unen-unen kang gumathok, kang ngemu pepindhan.

Tuladha          :

– Tekek mati ulone                      = Wong cilaka marga rembuge dhewe

– Kemladheyan ngajak sempal    = Mitra kang ngajak rusak

– Kaya baladewa ilang gaphite    = Wong kang ora duwe kekuatan

– Pecruk tunggu bara                            = Wong ala dipercaya tunggu barang

Karemane

21. Tuladha ukara basa krama alus :

– Mbah kakung midhangetaken siyaran ringgit wacucal

– Pakdhe tindak dhateng Tawangmangu nitih bis

– Ibu saweg dhahar sekul goreng

– Simbah saweg sare

22. Tuladha ukara basa ngoko alus :

– Mbah kakung midhangetaken siyaran wayang kulit

– Pakdhe tindak neng Tawangmangu numpak bis

– Eyang lagi dhahar sega goreng

– Simbah lagi sare

23. Tuladha ukara basa krama lugu :

– Mbah kakung mirengaken siyaran wayang kulit

– Pakdhe kesah dhateng Tawangmangu nitih bis

– Yanti saweg nedha sekul goreng

–  Simbah saweg tilem

24. Tuladha ukara basa ngoko lugu :

– Mbah kakung ngrungokake siyaran wayang kulit

– Pakdhe lunga neng Tawangmangu numpak bis

– Aku lagi mangan sega goreng

– Simbah lagi turu

NO MACAPAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Maskumambang 12i 6a 8i 8a
2. Pocung 12u 6a 8i 12a
3. Gambuh 7u 10u 12i 8u 8o
4. Megatruh 12u 8i 8u 8i 8o
5. Mijil 10i 6o 10e 10i 6i 6u
6. Kinanthi 8u 8i 8a 8i 8a 8i
7. Durma 12a 7i 6a 7a 8i 5a 7i
8. Pangkur 8a 11i 8u 7a 12a 8a 8i
9. Asmarandana 8i 8a 8e 8a 7a 8u 8a
10. Sinom 8a 8i 8a 8i 7i 8u 7a 8i 12a
11. Dhandang Gula 10i 10a 10a 8e 7u 9i 7a 6u 8a 12i 7a