CERITA CEKAK :

Karangan kang awujud prosa, < 1000 tembung

 

Bagian-bagian CERKAK

1. Tema :  Underaning perkara

2. Alur (plot)

– Exposition
– Complication
– Rising Action
– Turning Point (klimaks)
– Ending
3.  Latar

– Latar Panggonan

– Latar Wektu

– Latar Kahanan
4. Penokohan (paraga)
a.Teknik  Analitik

Karakter utawa watak tokoh dijlentrehake kanthi langsung

b. Teknik Dramatik

–  Pengambaran bab fisik lan tindak tanduk

–  Pengambaran lingkungan kahuripan tokoh

– Penggambaran Tatabasane Tokoh

– Penggambaran dalan pikirane tokoh

-Panggambaran dening tokoh liyane

5. Sudut Pandang (posisi pangripta)

a.Dadi wong kapisan
b.Dadi wong kapindho
c.Dadi wong katelu
6. Amanat (Pesen)

Ajaran moral didaktis kang bakal disampeke/ dijlentrehake pengarang marang wong kang maca

7.  Gaya Bahasa

Basa ana ing crita nduweni kagunaan kanggo nyiptakake kahanan persuasif uga ngrumusake dialog kang bisa ngetokake hubungan lan interaksi tokoh siji lan sijine