1. Serat Wara-Wara

 • Nyakup kadadosan ingkang dipun warak-warakaken ingkang isine:
 • Apa kang diwarak-warakake
 • Sapa sing nindakake
 • kapan Kadadeyane
 • Ana ngendi kadadeyane
 • Sebabe apa

2. Serat silaturahmi

 • Diagem kangge nyambung paseduluran
 • Tembungipun cekak aos
 • Ngange gambar lan tata panyandra kang endah
 • Tuladha : Kartu Riyadi, Kartu  Natal

3. Serat sedhahan

 • Serat ingkang surasane kapurih ngrawuhi pasamuan utawi panghargyan
 • Padamelipun serat sedhahan, salugunipun boten gampil, awit ingkang ulem-ulem gadhah sedya, supados ingkang dipun ulemi saged mrelokake rawuh kanthi suka pirenaning panggalih, kamangka wancinipun dipun temtokaken

Jenising serat sedhahan :

 • Ulem Mantu
 • Ulem Ngunduh Mantu
 • Ulem Mitoni
 • Ulem Kumbokarnan
 • Ulem Sepasaran
 • Ulem Tanggap Warsa
 • Ulem Tumbuk Ageng

4. lelayu

 • Serat paring pangertosan bab tilar donyanipun satungiling piyayi
 • Diandharaken wanci sedhanipun, jalaranipun, saha wanci kasarekaken
 • Dipun serat ugi, garwa, putra wayah