Category: Java Language


Jenise Wara-Wara

1. Serat Wara-Wara

 • Nyakup kadadosan ingkang dipun warak-warakaken ingkang isine:
 • Apa kang diwarak-warakake
 • Sapa sing nindakake
 • kapan Kadadeyane
 • Ana ngendi kadadeyane
 • Sebabe apa

2. Serat silaturahmi

 • Diagem kangge nyambung paseduluran
 • Tembungipun cekak aos
 • Ngange gambar lan tata panyandra kang endah
 • Tuladha : Kartu Riyadi, Kartu  Natal

3. Serat sedhahan

 • Serat ingkang surasane kapurih ngrawuhi pasamuan utawi panghargyan
 • Padamelipun serat sedhahan, salugunipun boten gampil, awit ingkang ulem-ulem gadhah sedya, supados ingkang dipun ulemi saged mrelokake rawuh kanthi suka pirenaning panggalih, kamangka wancinipun dipun temtokaken

Jenising serat sedhahan :

 • Ulem Mantu
 • Ulem Ngunduh Mantu
 • Ulem Mitoni
 • Ulem Kumbokarnan
 • Ulem Sepasaran
 • Ulem Tanggap Warsa
 • Ulem Tumbuk Ageng

4. lelayu

 • Serat paring pangertosan bab tilar donyanipun satungiling piyayi
 • Diandharaken wanci sedhanipun, jalaranipun, saha wanci kasarekaken
 • Dipun serat ugi, garwa, putra wayah

1. Narasi

Yaiku karangan utawa paragraf, utawa pada kang nyritakaké kedadéyan kanthi wektu utawa kedadén kang runtut saka wiwitan ngati pungkasan. Sok sapa sing maca paragraf  iki kaya-kaya nglakoni kaya déné kedadéyan kang ana jroning crita.

2. Argumèntasi

Yaiku karangan utawa paragraf  kang isiné ngenani panemu kanthi linambaran alesan-alesan kang mathuk.

3. Deskripsi

Yaiku paragraf utawa karangan kang isiné nggambaraké sawijining obyèk (bisa panggonan utawa wewujudan liyané) kanthi trewaca. Sok sapa kang maca paragraf iki kaya-kaya ngerti dhéwé obyèk kang digambaraké ana ing jroning paragraf iki.

4. Pèrsuasi

Yaiku paragraf utawa karangan kang isiné ngajak para pamaca supaya nglakoni apa kang dikandhakaké panulis.

5. Eksposisi

Yaiku paragraf utawa karangan kang isiné njlèntrèhaké nganti cetha terwaca.  Ana ing bab iki kang arep dirembug yaiku ngenani paragraf  narasi. Kaya kang

 

URUT-URUTAN NULIS NARASI

 • Nemtokake tema karangan
 • Nemtokake tujuan karangan
 • Nglumpukake bahan-bahan karangan
 • Noto rantamaning karangan
 • Ngembangake rantamaning karangan

URUT-URUTAN NULIS DESKRIPSI

 • Netepake objek kang bakal katulis
 • Nemtokake bates objek kajian
 • Observasi kanthi cermat lan tuntas
 • Gawe gambaran kanthi cetha *
 • Gawe reng-rengan apa kang arep dikembangke
 • Milih ukara kang pener kanggo nggambarake objek kanthi trep
 • Naliti panulisan supaya dadi tulisan kang trep

CERITA CEKAK :

Karangan kang awujud prosa, < 1000 tembung

 

Bagian-bagian CERKAK

1. Tema :  Underaning perkara

2. Alur (plot)

– Exposition
– Complication
– Rising Action
– Turning Point (klimaks)
– Ending
3.  Latar

– Latar Panggonan

– Latar Wektu

– Latar Kahanan
4. Penokohan (paraga)
a.Teknik  Analitik

Karakter utawa watak tokoh dijlentrehake kanthi langsung

b. Teknik Dramatik

–  Pengambaran bab fisik lan tindak tanduk

–  Pengambaran lingkungan kahuripan tokoh

– Penggambaran Tatabasane Tokoh

– Penggambaran dalan pikirane tokoh

-Panggambaran dening tokoh liyane

5. Sudut Pandang (posisi pangripta)

a.Dadi wong kapisan
b.Dadi wong kapindho
c.Dadi wong katelu
6. Amanat (Pesen)

Ajaran moral didaktis kang bakal disampeke/ dijlentrehake pengarang marang wong kang maca

7.  Gaya Bahasa

Basa ana ing crita nduweni kagunaan kanggo nyiptakake kahanan persuasif uga ngrumusake dialog kang bisa ngetokake hubungan lan interaksi tokoh siji lan sijine

 

 

Upacara pengantenan adat Jawa iku salah sijining upacara sakral adat Jawa sing nduwé rangkeyan-rangkeyan upacara lan tata cara sing wis pakem. Upacara pengantenan iki ngelambangake pertemuan antara penganten putri lan penganten kakung neng suasana sing kusus lan dilambangake dadi pasangan raja lan ratu.

Rangkeyan inti upacara umume diselenggaraake neng dalèmé penganten putri, dadi sing dadi penyelenggara utawa tuan rumah yaiku wong tua utawa kaluarga penganten putri ning tetep dibantu kaluarga penganten kakung. Rangkeyan upacara-upacara pengantenan adat Jawa iku siji-siji miturut dhaerah uga diselenggaraake miturut kemampuan ekonomi sosial kaluargane.

Upacara-upacara penganten adat Jawa antarane:

 1. Lamaran
  Upacara lamaran iku upacara kanggo nrima kaluarga calon penganten kakung neng dalèmé calon penganten putri. Upacara iki dadi tanda minangka wongtua utawa kaluarga manten putri setuju yen putrine didadiake pasangan urip calon penganten kakung.
  Neng acara lamaran iki biasane sekalian kanggo nentokake dina utawa tanggal penyelenggaraan rangkeyan upacara lanjutane, utamane tanggal pesta penganten.
 2. Siraman
  Acara siraman iku sejati upacara perlambang kanggo ngresikake jiwa calon penganten. Upacara iki diselenggaraake sedina sedurung ijab kabul lan dilakokake neng omah masing-masing calon manten, umume neng bagian umah sing radha terbuka kaya neng halaman mburi umah utawa neng taman ngarepan umah. Sing nyiram pertama biasane wong tua calon manten banjur sedulur liyane uga pemaes.

Baca lebih lanjut

Ana ing sawijining dina, kancil mlaku-mlaku ana ing pinggir kali. Dheweke lagi susah mergane wetenge krasa luwe. Wis wiwit wingi kancil ora kelebon panganan babar pisan. Lho kok bisa kancil ora mangan wiwit wingi? Critane kaya ngene iki. Desane kancil saiki lagi ana pagebluk. Timun-timun sing ditanduri pak tani padha cmati gabug. Kumangka ngerti dhewe ta, timun kuwi rak panganane kancil to. Wong sak desa uga padha gumun, kok bisa tanduran timune padha mati gabug senajan ora ungsum ketiga. Udan tetep mudhun seka langit. Kali pinggir desa yo ora asat, malah luwih akeh seka adate.
“Wadhuh, bisa mati luwe nek ngene iki terus”, ugeme kancil karo ngelus elus wetenge sing katon cilik merga ora ana isine. “Woh-wohan semene akehe kok yo ming timun thok sing gabug. Sial.. jan tenan siale”, batine kancil saya mangkel atine.

Pas mlaku ana ing cedhak wit randhu sing nggo tetenger desa kuwi kancil ketemu karo kelinci. Kelincine katon bagas waras nandhakake dheweke war`             eg. “Lho, Cil, ana apa kowe kok katon lemes”, kelinci ngaruh-aruhi kancil. “Apa durung mangan kowe Cil”, kelinci nerusake takon. Kancil sing nyauri karo rada nesu, “ Wis ketok lemes kaya ngene kok malah ditakoni wis mangan apa durung. Ngece kowe!!”. Kelinci kaget. Dheweke ora ngira yen jawabane kancil malah dadi nesu. Kelinci tetep sabar. “Iki mesthi ana apa-apa”, batine kelinci. “Aku njaluk ngapura ya Cil, yen aku ana salah. Aku ora ngerti nek kowe saiki lagi ana masalah. Mbok crita karo aku, sapa ngerti aku bisa nulungi”, kelinci ngomong alus karo nyedhaki kancil.

Baca lebih lanjut

Pegat, apisah, Rama lan Shinta, kidang kencana tanggap ing sasmita, hangendering cancut mlajeng lumebeng wana, saya hanengah, saya tebih, denira apepisahan kalawan garwa mayangsari.

Ngancik telenging wana, peteng ndhedhet lelimengan, ical lacaking kidang, sapandurat kumlebet katingal kidang kencana haleledhang, Rama sigra hangembat gendhewa, menthang langkap, wastra lumepas, hangener dening kidang, tumancep warayang mring hangganing kidang sangsam kencana, gumlundhung pejah kasulayah, eloking kahanan, sareng gumalundhunging kidang kapiyarsa swara dumeling, Marica hangemba-emba suwaranipun Rama, jelih-jelih asesambat mring arinta Laksmana.

Sinta lan Laksmana ingkang hanganti dhatenging ingkang raka Rama dinandak hamiyarsa suwara nyaring asesambat tiwasing dhiri. Kusumaning ayu Sinta sajroning wardaya, hanyipta lamun swara ingkang kapiyarsa punika, tuhu swaranipun raka Rama, mila tarataban manahira, sigra dhawuh mring ari Laksmana, supaya enggal lumawat mring Rama, aweh pitulungan, Laksmana ingkang wicaksana tansah sung pemut, bilih swara punika sanes suwarnipun Rama.

Baca lebih lanjut

1. Ukara tanduk yaiku ukara sing jejere nglakoake pakaryan

Tuladha :

–    Ibu tindak dhateng peken

–         Bapak maos koran

–         Eyang nembe tilem

–         Adhik mangan roti

2. Ukara tanggap yaiku ukara sing jejere dikenani pakaryan

Tuladha :          –    Lombok dipethik simbah

–         Roti dipangan adik

–         Pelem dijupuk Parjo

–         Kopi dingunjuk Pakdhe

3. Tuladha tembung aran (kata benda) :

– Meja

– Kursi

– Gelas

– Piring

4. Tuladha tembung Kriya (kata kerja) :

– Mangan

– Turu

– Sinau

– Dolan

5. Tuladha tembung ancer-ancer (kata depan) :

– Ing

– Saka

– Menyang

– Yen

6. Tuladha tembung wilangan (kata bilangan) :

– Bawang    → Sasiyung

– Gedhang   → Salirang

– Gula            → Setangkep

– Kertas       → Sasuwek

Baca lebih lanjut