Tag Archive: cerita


CERKAK (Cerita Cekak)

CERITA CEKAK :

Karangan kang awujud prosa, < 1000 tembung

 

Bagian-bagian CERKAK

1. Tema :  Underaning perkara

2. Alur (plot)

– Exposition
– Complication
– Rising Action
– Turning Point (klimaks)
– Ending
3.  Latar

– Latar Panggonan

– Latar Wektu

– Latar Kahanan
4. Penokohan (paraga)
a.Teknik  Analitik

Karakter utawa watak tokoh dijlentrehake kanthi langsung

b. Teknik Dramatik

–  Pengambaran bab fisik lan tindak tanduk

–  Pengambaran lingkungan kahuripan tokoh

– Penggambaran Tatabasane Tokoh

– Penggambaran dalan pikirane tokoh

-Panggambaran dening tokoh liyane

5. Sudut Pandang (posisi pangripta)

a.Dadi wong kapisan
b.Dadi wong kapindho
c.Dadi wong katelu
6. Amanat (Pesen)

Ajaran moral didaktis kang bakal disampeke/ dijlentrehake pengarang marang wong kang maca

7.  Gaya Bahasa

Basa ana ing crita nduweni kagunaan kanggo nyiptakake kahanan persuasif uga ngrumusake dialog kang bisa ngetokake hubungan lan interaksi tokoh siji lan sijine

 

 

Iklan

Cerita Kancil lan Baya

Ana ing sawijining dina, kancil mlaku-mlaku ana ing pinggir kali. Dheweke lagi susah mergane wetenge krasa luwe. Wis wiwit wingi kancil ora kelebon panganan babar pisan. Lho kok bisa kancil ora mangan wiwit wingi? Critane kaya ngene iki. Desane kancil saiki lagi ana pagebluk. Timun-timun sing ditanduri pak tani padha cmati gabug. Kumangka ngerti dhewe ta, timun kuwi rak panganane kancil to. Wong sak desa uga padha gumun, kok bisa tanduran timune padha mati gabug senajan ora ungsum ketiga. Udan tetep mudhun seka langit. Kali pinggir desa yo ora asat, malah luwih akeh seka adate.
“Wadhuh, bisa mati luwe nek ngene iki terus”, ugeme kancil karo ngelus elus wetenge sing katon cilik merga ora ana isine. “Woh-wohan semene akehe kok yo ming timun thok sing gabug. Sial.. jan tenan siale”, batine kancil saya mangkel atine.

Pas mlaku ana ing cedhak wit randhu sing nggo tetenger desa kuwi kancil ketemu karo kelinci. Kelincine katon bagas waras nandhakake dheweke war`             eg. “Lho, Cil, ana apa kowe kok katon lemes”, kelinci ngaruh-aruhi kancil. “Apa durung mangan kowe Cil”, kelinci nerusake takon. Kancil sing nyauri karo rada nesu, “ Wis ketok lemes kaya ngene kok malah ditakoni wis mangan apa durung. Ngece kowe!!”. Kelinci kaget. Dheweke ora ngira yen jawabane kancil malah dadi nesu. Kelinci tetep sabar. “Iki mesthi ana apa-apa”, batine kelinci. “Aku njaluk ngapura ya Cil, yen aku ana salah. Aku ora ngerti nek kowe saiki lagi ana masalah. Mbok crita karo aku, sapa ngerti aku bisa nulungi”, kelinci ngomong alus karo nyedhaki kancil.

Baca lebih lanjut